36and6 Competence Centre

Projekty Realizowane


W ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+:

DISEMEX (2018-1-DE02-KA204-005223) / strona projektu: https://disemex.eu/
(Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych)
Celem projektu DISEMEX jest przywołanie oraz strukturalna analiza porównawcza przykładów dobrych praktych w zakresie wykorzystania potencjału osób niepełnosprawnych na podstawowym rynku pracy. W projekcie biorą udział instytucje z wielu państw UE tj. Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii (Szkocja), Słowacji i Polski.

ATWORK (2017-1-ES01-KA202-038537) / strona projektu: http://atwork-project.eu/
(Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych)
Projekt ATWORK ma za zadanie opracowanie metodologii, która pozwoli, przy pomocy technologii informatycznych, ocenić społeczny wpływ szkoleń realizowanych w miejscu pracy. Grupa docelowa projektu: firmy szkoleniowe, urzędy pracy, działy kadr w firmach. Na poziomie operacyjnym cele projektu to: ocena aktualnych metodologii tego typu, wskazanie braków i barier we wprowadzaniu tego typu metodologii w firmach i instytucjach, opracowanie wskazówek i propozycji usprawnień istniejących metodologii. W ramach projektu wykonana będzie również analiza istniejących narzędzi informatycznych wspierających ocenę skuteczności szkoleń w miejscu pracy.

CYCLE (2017-1-ES01-KA204-038470) / strona projektu: http://cycle-project.eu
(Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych)
Projekt CYCLE ma na celu opracowanie zestawu narzędzi, które wspierałyby i rozwijały kompetencje trenerów przedmiotów niezawodowych, oferowanych osobom dorosłym, związane z popularyzacją zasad gospodarki cyrkulacyjnej (gospodarki o obiegu zamkniętym).

ACTING UP (2014-1-PL01-KA204-003034) / strona projektu: http://actingup.eu
(Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych)
Celem projektu jest zachęcenie dorosłych słuchaczy (zwłaszcza o niskich kwalifikacjach) do kontynuacji kształcenia poprzez
wykorzystanie technik teatralnych i podniesienie kwalifikacji beneficjentów, aby pomóc im odnaleźć odpowiednie ścieżki edukacji
i zatrudnienia.

C95-Challenge / strona projektu: http://c95-challenge.eu
Rozwój zasobów ludzkich w sektorze transportu drogowego poprzez podniesienie umiejętności kierowców zawodowych
(Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych)
Celem projektu jest poprawa umiejętności kierowców zawodowych poprzez szkolenia, zgodne z wymogami dyrektywy
2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców.

RESTART 3 (2014-1-UK01-KA202-001823) / strona projektu: http://www.restart3.eu
(Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych)
Projekt skierowany do osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, napotykających bariery w dostępie do
zatrudnienia. Celem projektu jest wsparcie beneficjentów w znalezieniu zatrudnienia i powrocie na rynek pracy.

GuLL (2014-1-BE02-KA200-000472) / strona projektu: http://pleasemakemistakes.eu
Guerrilla Literacy Learners
(Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne dotyczące więcej niż jednej dziedziny)
Model GuLL to nowoczesne, skoncentrowane na uczniu podejście w nauczania, które pomaga osobom uczącym się języków
doskonalić umiejętności przyswajania języka. Gull nie koncentruje się na tym jak uczniowie powinni się uczyć, ale jak faktycznie
to robią.

 

W ramach Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez Całe Życie:

AMORES (540492-LLP-1-2013-1-HR-COMENIUS-CMP) / strona projektu: http://www.amores-project.eu
Zwiększenie motywacji uczniów szkół europejskich do czytania literatury
Celem projektu jest zachęcenie uczniów szkół europejskich do czytania literatury poprzez zastosowanie
metody opartej na interaktywnym i wspólnym wykorzystaniu technologii IT oraz na poprawie umiejętności
informatycznych zarówno uczniów, jak i nauczycieli poprzez stworzenie e-artefaktów

 

CHEMICAL MOVETECH (2013-1-TR1-LEO05-47543) / strona projektu: http://chemicalmovetechportal.eu/
Innowacyjne programy i metody kształcenia zawodowego pracowników sektora chemicznego
Celem projektu jest opracowanie kursów zawodowych dla pracowników sektora chemicznego, z wykorzystaniem
metod kształcenia na odległość, prezentujących innowacje i zaawansowane techniki/technologie produkcji i
przetwarzania w przemyśle chemicznym

 

GOERUDIO (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) / strona projektu: http://goerudio.pixel-online.org
Goerudio - innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych
Celem projektu jest upowszechnianie i zastosowanie metod nauczania przedmiotów ścisłych rozwijających
kreatywność uczniów i ułatwiających zrozumienie

 

JOT (2013-1-FR1-GRU06-49601 5) / strona projektu: http://jobsontrial.weebly.com
Zawody przed sądem
Celem projektu jest wypełnienie luki między potrzebami rynku pracy a oczekiwaniami bezrobotnych, zwiększenie
zatrudnialności beneficjentów, zwalczanie uprzedzeń oraz poprawa samooceny bezrobotnych w celu ułatwienia
integracji społecznej i zawodowej

Materiały promocyjne JOT (kliknij w ikonę aby przejść):

 

SHAREIT (538999-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP) / strona projektu: http://www.shareit-gmp.eu
Profesjonalizacja trenerów umiejętności podstawowych i alfabetyzacji poprzez szkolenia w miejscu pracy
Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie, ewaluacja oraz transfer innowacyjnych i skutecznych metod
szkolenia w miejscu pracy w celu profesjonalizacji trenerów umiejętności podstawowych

 

ECOLAV (2012-1-GB2-LEO04-08473 3)
Rozwój kompetencji ekologicznych w kształceniu zawodowym dla potrzeb rynku pracy
Celem projektu jest włączenie kompetencji ekologicznych do systemów kształcenia zawodowego
oraz opracowanie ram kwalifikacji ekologicznych

 

EVAT (2012-1-GB2-GRU06-08344 3)
Europejska Wartość Dodana Szkolenia
Projekt skierowany do samotnych rodziców. Celem projektu jest identyfikacja dobrych praktyk
w zakresie wstępnego przygotowania do zawodu samotnych rodziców, powracających na rynek pracy

 

AGORA (2011-1-DE2-LEO05-07994)
Zintegrowany system zarządzania rozwojem kompetencji pracowników sektora handlu detalicznego w Europie
Projekt skierowany do pracowników sektora handlu detalicznego. Celem projektu jest rozwój:
kompetencji menedżerskich, umiejętności miękkich, skutecznych technik sprzedaży

 

E_EPSOL (2011-1-GB2-LEO05-05510)
Ścieżki edukacji i zatrudnienia dla imigrantów
Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i uczenia się imigrantów,
co przyczyni się do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich predyspozycjom

 

E-CUISINE (2011-1-FR1-LEO05-24402)
E-cuisine - nauka przez gotowanie
Celem projektu jest opracowanie kursu e-learningowego, który poprawi atrakcyjność kształcenia
w szkołach gastronomicznych i pozwoli lepiej przygotować uczniów do zagranicznych praktyk
zawodowych

 

EPM (2012-1-IT1-LEO02-02522)
Europejski program wymian i staży